Házi segítségnyújtás során, a szolgáltatást igénybevevő személyt szakképzett gondozónők segítik, hogy saját lakókörnyezetében biztosítható legyen az önálló életvitel fenntartása, az egyéni szükségleteknek megfelelően.

Házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:

 • az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
 • a személyi szükségletek és a mindennapi higiénés tevékenység elvégzésének segítését,
 • közreműködést az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában,
 • mentális segítségnyújtást,
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

A házi segítségnyújtás során együttműködünk más, szociális- és egészségügyi szervekkel, akiktől szükség esetén, kompetenciánkat meghaladó esetekben, segítséget tudunk kérni.

Az ellátás igénybevételének módja:

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére egyszerűsített előgondozás után történik.
A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában lehet nyújtani.
Az ellátás munkanapokon, 8.00 – 16.00 óráig vehető igénybe.

Térítési díj:

Hévízen és Cserszegtomajon 1.000 Ft/fő/gondozási óra

További információkért keresse fel személyesen a Hévíz, Vörösmarty u. 38. szám alatti irodánkat, vagy hívja az intézmény telefonszámát, ahol munkatársaink állnak rendelkezésére.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére, a felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Intézményünkben a ZAVÉD-PATENT Kft. által biztosított segélyhívó rendszer működik, amely a MOHAnet fantázia nevű készülékre épül. A készülékeket az igénybevevők körének kommunikációs igényét figyelembe véve fejlesztették ki. A készülékhez tartozó karóra segítségével, gyorsan, egy gombnyomással hívható a segítség.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik, minden nap 0-24 óráig. Az ügyeletes szociális gondozó segélyhívás esetén azonnal kezdeményezi a megfelelő intézkedést.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:

 • Az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes, szakképzett gondozónak a helyszínen történő megjelenését 30 percen belül.
 • A segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét.
 • Szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe veheti:

 • Az egyedül élő 65 év feletti személy.
 • Az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy.
 • A kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

Az ellátás igénybevételének módja:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára, egyszerűsített előgondozás után történik. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. Ha nincs szabad készülék, a várakozók között nyilvántartásba veszi az ellátást kérelmezőt, ha van szabad készülék haladéktalanul gondoskodik annak kihelyezéséről. A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot igazolni kell.

Térítési díj:

Az ellátásért szociális rászorultság esetén 90 Ft/fő/ellátási nap díjat kell fizetni, szociálisan nem rászorult személy esetében az ellátás díja 60 Ft/fő/ellátási nap.

További információkért keresse fel személyesen a Hévíz, Vörösmarty u. 38. szám alatti irodánkat, vagy hívja az intézmény telefonszámát, ahol munkatársaink állnak rendelkezésére.