Bölcsődei ellátás:

Bölcsődei csoportok száma: 2.
Engedélyezett gyermeklétszám: 26 fő
A bölcsőde feladata a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének elősegítése az életkor és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Az intézmény a bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítja:

 • a megfelelő textíliát és bútorzatot
 • a játéktevékenység feltételeit
 • a szabadban való tartózkodás feltételeit
 • az étkeztetést

A bölcsőde a fenntartó rendelkezése alapján 5 napos munkarend szerint üzemel hétfőtől-péntekig 630 – 1700 óráig.
Nyári időszakban a felújítási, karbantartási, takarítási munkák miatt a bölcsőde a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvodájával azonos időben zár be.
A zárás időpontját, az adott év február 15-ig kifüggesztjük a faliújságra.
Bölcsődében 20 hetes kortól 3 éves életkor betöltéséig vehetők fel azok a családban nevelkedő gyermekek, akiknek a napközbeni otthoni ellátását, gondozását szülei nem tudják biztosítani, akiknek egészséges fejlődése érdekében – szociális-, vagy egyéb ok miatt – szükséges a bölcsődei szakszerű gondozás, nevelés.
Ha a gyermek nem érett meg az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig tovább gondozható a bölcsődében.

Az ellátás igénybevételének módja:

 1. A Bölcsődébe a felvétel önkéntes, kérelemre történik, melyet a törvényes képviselő terjeszthet elő.
  A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával

  • a körzeti védőnő,
  • a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos,
  • a szociális, illetve a családgondozó,
  • a gyermekjóléti szolgálat,
  • a gyámhatóság

  A bölcsődébe való felvétel évente augusztus 15. napjától igényelhető

 2. A beiratkozásra minden év áprilisában – a sajtóban, helyi televízióban előre meghirdetett napokon – van lehetőség.
 3. A felvételi kérelmet – formanyomtatványon – a TASZII intézményvezetőjéhez kell benyújtani.
 4. A felvételi kérelemhez csatolni kell:
  • a gyermek lakcímkártyájának másolati (fénymásolt) példányát,
  • tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,
  • az illetékes munkaügyi központ igazolását a munka-erőpiaci képzésen való részvétel idejéről,
  • a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,
  • az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,
  • ha az ellátási kérelmet szociális indokra alapozzák, a kérelemhez csatolni kell azokat a nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyekből a gondozó/család jövedelme megállapítható.
  • egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról
  • a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a szülő nem jogosult)

  A házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható utólag, a beiratkozást megelőző – legkésőbb – 5. napon kell csatolni.

 5. A felvételről – a becsatolt igazolások alapján, az intézményvezető dönt.
 6. A döntésről az intézményvezető minden év május 20. napjáig írásban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt.
 7. A bölcsődei ellátás megkezdésekor vagy legkésőbb a megkezdésétől számított egy hónapon belül az intézményvezetőnek be kell mutatni a gyermek napközbeni ellátásának szükségességét indokoló körülmény hiteles igazolását: munkába állás esetén a szülő, törvényes képviselő jövedelemigazolását és a 4. pontjaiban felsorolt igazolásokat.
  A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a törvényes képviselővel megállapodást köt az:

  • Ellátás várható időtartamáról
  • A fizetendő étkezési térítési díj mértékéről, a fizetésre vonatkozó szabályokról
  • A szolgáltatások formájáról, módjáról
 8. Az intézményvezető döntése ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételnek van helye, melyet a fenntartóhoz – Hévíz Város Polgármesteréhez címezve – a TASZII intézményvezetőjéhez kell benyújtani.
 9. Az észrevételről a fenntartó határozattal dönt.
 10. Amennyiben a felvételi kérelmet – férőhelyhiány miatt – nem lehet teljesíteni, úgy fel kell hívni a figyelmet arra, hogy kérelmére a „várakozólistára” veszik és üresedés esetén az elhelyezés időpontjáról telefonon értesítik.
 11. Szintén várólistára kerül az a gyermek, aki a felvételi eljárás során felvételt nyert, ám bölcsődei férőhelyét a felvételi kérelmen jelzett időponthoz képest két hónapon belül nem veszi igénybe, ha más igazoltan indokolható felvételi kérelem teljesítése – az indokolatlanul lefoglalt férőhely miatt – nem lehetséges.

Óvoda, bölcsőde befizetési segédlet letöltés