Bölcsőde

Bölcsőde2023-04-12T14:42:17+02:00

Bölcsődei ellátás:

Bölcsődénk létrehozását 2014-ben a hévízi, három éven aluli gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása indokolta, de rajtuk kívül szívesen fogadjuk még a Hévízen vagy környékén dolgozó szülők gyermekeit is szabad helyek függvényében.

Bölcsődei csoportok száma: 2
Engedélyezett gyermeklétszám: 26 fő

A bölcsőde feladata a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének elősegítése az életkor és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Bölcsődében 20 hetes kortól 3 éves életkor betöltéséig vehetők fel azok a családban nevelkedő gyermekek, akiknek a napközbeni otthoni ellátását, gondozását szülei nem tudják biztosítani, akiknek egészséges fejlődése érdekében – szociális-, vagy egyéb ok miatt – szükséges a bölcsődei szakszerű gondozás, nevelés.
Ha a gyermek nem érett meg az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig tovább gondozható a bölcsődében.

Az intézmény a bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítja:

 • a megfelelő textíliát és bútorzatot
 • a játéktevékenység feltételeit
 • a szabadban való tartózkodás feltételeit
 • az étkeztetést

A bölcsőde a fenntartó rendelkezése alapján 5 napos munkarend szerint üzemel hétfőtől-péntekig 6:30 – 17:00 óráig.
Nyári időszakban a felújítási, karbantartási, takarítási munkák miatt a bölcsőde bezár. A zárás időpontját, az adott év február 15-ig kifüggesztjük a faliújságra.

Az ellátás igénybevételének módja:

 1. A Bölcsődébe a felvétel önkéntes, kérelemre történik, melyet a törvényes képviselő terjeszthet elő.
  A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:

  • a szociális, illetve a családgondozó,
  • a gyermekjóléti szolgálat,
  • a gyámhatóság

A bölcsődébe való felvétel a következő nevelési év kezdetétől, minden év szeptember 1. napjától igényelhető.

 1. A beiratkozásra minden év áprilisában – a sajtóban, helyi televízióban előre meghirdetett napokon – van lehetőség.
 2. A felvételi kérelmet a beiratkozáskor személyesen lehet kitölteni és csatolni kell: mindkét szülő munkáltatói igazolását,  a gyermek lakcímkártyájának és TAJ kártyájának másolati (fénymásolt) példányát.
 3. A felvételi kérelemhez csatolni szükséges, amennyiben nincs munkaviszonyban a szülő vagy más körülmények indokolják a bölcsődei ellátás igénybevételét:
  • tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,
  • az illetékes munkaügyi központ igazolását a munka-erőpiaci képzésen való részvétel idejéről,
  • a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,
  • az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,
  • ha az ellátási kérelmet szociális indokra alapozzák, a kérelemhez csatolni kell azokat a nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyekből a gondozó/család jövedelme megállapítható.
  • egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról
  • a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a szülő nem jogosult)
 1. A felvételről – a becsatolt igazolások alapján, az intézményvezető dönt.
 1. A döntésről az intézményvezető minden év május 20. napjáig írásban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt.
 1. A szükséges kitöltendő dokumentumokat és a részletes tájékoztatást, a felvételt nyert szülők a beszoktatás előtt tartandó szülői értekezleten személyesen megkapják.
 1. A bölcsődei ellátás megkezdésekor vagy legkésőbb a megkezdésétől számított egy hónapon belül az intézményvezetőnek be kell mutatni a gyermek napközbeni ellátásának szükségességét indokoló körülmény hiteles igazolását: munkába állás esetén a szülő, törvényes képviselő munkáltatói igazolását (mindkét szülőre vonatkozik,2 hónapnál nem régebbi) vagy a 4. pontjaiban felsorolt igazolás egyikét.
  A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a törvényes képviselővel megállapodást köt az:

  • Ellátás várható időtartamáról
  • A fizetendő étkezési (716Ft) és gondozási térítési díjról (1 000Ft/nap), a fizetésre vonatkozó szabályokról
  • A szolgáltatások formájáról, módjáról
 2. Az intézményvezető döntése ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételnek van helye, melyet a fenntartóhoz – Hévíz Város Polgármesteréhez címezve – a TASZII intézményvezetőjéhez kell benyújtani.
 3. Az észrevételről a fenntartó határozattal dönt.
 4. Amennyiben a felvételi kérelmet – férőhelyhiány miatt – nem lehet teljesíteni, úgy fel kell hívni a figyelmet arra, hogy kérelmére a „várakozólistára” veszik és üresedés esetén az elhelyezés időpontjáról telefonon értesítik.
 5. Szintén várólistára kerül az a gyermek, aki a felvételi eljárás során felvételt nyert, ám bölcsődei férőhelyét a felvételi kérelmen jelzett időponthoz képest két hónapon belül nem veszi igénybe, ha más igazoltan indokolható felvételi kérelem teljesítése – az indokolatlanul lefoglalt férőhely miatt – nem lehetséges.

Nyitva tartás:

Hétfőtől-péntekig
7:30 – 17:00

Letölthető dokumentumok

Bölcsőde étkezési díjak befizetése
Étkezési térítési díj
Intézményi térítési díjak
Napirend
Bölcsődei házirend

Elérhetőség

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Bölcsőde
8380 Hévíz, Sugár utca 7.
Tel.: 83/310-132
bolcsode@hevizterezanya.hu

Bölcsődevezető:
Liscsinszky Réka Enikő
Mobil: 30/946-1439

Go to Top